OSPF: beda type untuk adv-network dan redistribute

#sh ip route xx.xxx.57.250
Routing entry for xx.xxx.57.248/30
 Known via "ospf 100", distance 110, metric 20, type intra area
 Last update from xx.xxx.56.6 on FastEthernet0/1.711, 00:00:05 ago
 Routing Descriptor Blocks:
 * xx.xxx.56.6, from xxx.xxx.127.232, 00:00:05 ago, via FastEthernet0/1.711
   Route metric is 20, traffic share count is 1
sh ip route xx.xxx.57.246
Routing entry for xx.xxx.57.244/30
 Known via "ospf 100", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 1                       0
 Last update from xx.xxx.56.6 on FastEthernet0/1.711, 00:00:03 ago
 Routing Descriptor Blocks:
 * xx.xxx.56.6, from xxx.xx.127.232, 00:00:03 ago, via FastEthernet0/1.711
   Route metric is 20, traffic share count is 1

kalau di adv-networknya akan ditulis type intra area
kalau di buat redistribut connected akan ditulis type extern 2